Vedtægter

§1
Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN IKAST SYD, og dens formål er at eje og drive det fælles antenneanlæg, som har hovedstation på Jeppe Åkjærsvej 30.
Foreningens hjemsted er Ikast kommune.

§2
Enhver parcelhusejer, som kan tilsluttes fællesantenneanlægget, har ret til at forlange tilslutning, såfremt det af bestyrelsen fastsatte tilslutningsafgift er indbetalt til foreningen. Fællesantenneanlægget ejes af medlemmerne i fællesskab, (dog ejes stikledninger fra stander af grundejeren, dog undtaget tilslutninger på den nordlige side af Jørgen Kroghsvej, hvor skel til offentlig vej er afgørende) med en stemme pr. husstandstilslutning. Enhver anden indflydelse skal behandles på en dertil af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§3
I tilfælde af at en ejendom overgår til ny ejer, overtager denne den tidligere ejers forpligtelser og rettigheder overfor foreningen.

§4
Kommunale og private boligområder skal, såfremt det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, altid kunne indlemmes i foreningen under dennes drift, under henvisning til §2.

§5
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen leder under ansvar overfor generalforsamlingen foreningens anliggender og disponerer over anvendelse af pengemidler, som indsættes på konto i bank eller sparekasse. Dispositionsberettigede til disse konti er hele bestyrelsen, dog mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen må ikke stifte gæld uden en generalforsamlings godkendelse.

§6
Foreningens regnskabsår er perioden 1. januar – 31. december.

§7
Højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal, og der indkaldes gennem annonce i Ikast Avis med 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før dennes afholdelse, indsendes skriftligt til formanden.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Almindelig stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager med undtagelse af vedtægtsændringer, der skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Mødeberettiget på generalforsamlingen er foreningens medlemmer med ægtefælle, dog således at der kun tildeles en stemme pr. tilslutning. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Evt. forslag til forbedring af anlægget.
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingentet.
7. a. Valg af bestyrelse.
b. Valg af 2 suppleanter.
c. Valg af 1 revisor.
d. Valg af 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§8
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel, når den mener det nødvendigt, ligesom 35 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kan forlange generalforsamlingen indkaldt.
Dagsorden skal tydeligt fremgå af skrivelsen.
Bestyrelsen skal, når en sådan henvendelse foreligger, senest 3 uger efter indkalde til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§9
Bestyrelsen drager omsorg for, at det af generalforsamlingen fastsatte kontingent opkræves umiddelbart efter dennes afholdelse.

§10
Undlader et medlem at betale det på generalforsamlingen vedtagne kontingent, vil forbindelsen til antenneanlægget blive afbrudt, hvorefter forbindelsen kun kan reetableres mod betaling af forfaldent kontingent og gebyr, samt de udgifter der vil være i forbindelse med af- og tilkobling.

§11
Bestyrelsen må ikke uden generalforsamlingens godkendelse tegne kontrakter på modtagelse af programmer.
Såfremt der i et regnskabsår pålægges betaling for programmer som nedtages på anlægget, har bestyrelsen bemyndigelse til at tegne kontrakt på disse programmer på den mindst mulige kontraktperiode. Sådanne kontrakter skal godkendes eller opsiges på den først følgende generalforsamling.

§12
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden regnskabsårets afslutning. Eventuel anmodning om genoptagelse i foreningen sker i henhold til §2.

§13
Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere realiseres.
Ved foreningens ophør træffer en ekstraordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens ejendom og eventuelle midler.

Ikast, den 8. februar 1996

Skriv en kommentar